BELEID INZAKE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES VAN RMB

 

Verwerkingsverantwoordelijke:

De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die we verzamelen via onze website of salesuitwisselingen is de naamloze vennootschap RMB (Régie Média Belge), met maatschappelijke zetel op de Louis Schmidtlaan, 2 te 1040 Brussel, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) met het identificatienummer 0427.916.686.

hierna 'RMB ' of 'Wij' of 'Ons' genoemd.

Contactadres: info@rmb.be

 

Algemeen

RMB is een reclameregie die, alleen of met partners, reclameruimte commercialiseert van tv-zenders, radiozenders en nieuwe digitale media die onder meer ontstaan zijn uit de digitalisering van deze audiovisuele omroepen. In het kader van zijn activiteiten is RMB ertoe genoodzaakt een groot aantal persoonsgegevens (hierna 'Gegevens') te verzamelen en te verwerken. RMB verbindt zich ertoe zowel de nationale wetgeving inzake de verzameling en verwerking van Gegevens als de Europese Verordening 2016/679, gekend als de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna 'AVG'), na te leven.

Onderhavig beleid (hierna het 'Privacybeleid') licht u in over de redenen waarom en de manier waarop wij uw Gegevens verwerken bij het uitoefenen van onze activiteiten of wanneer u gebruikmaakt van de website en andere communicatie-interfaces (hierna de 'Websites'). Het is eveneens bestemd om u te informeren over de personen naar wie wij uw Gegevens doorsturen en over uw rechten.

Het huidige Privacybeleid heeft betrekking op de verwerking van de Gegevens van:

- de bezoekers van de Websites (hierna de 'Bezoekers');

- de personen die het contactformulier invullen, zich inschrijven voor onze nieuwsbrief, ons hun visitekaartje geven, zelfs van personen waarvan de contactgegevens door hun bedrijf openbaar zijn gemaakt in de sectoren die ons interesseren (hierna 'Geïnteresseerden');

- de personen die een zakenrelatie hebben met Ons en/of de personen die toegang hebben tot hun account via onze professionele interfaces (hierna de 'Klanten');

- de contactpersonen bij onze leveranciers (hierna 'Leveranciers').

 

Verzamelde gegevens en hoe ze verkregen worden:

De Gegevens die door RMB worden verzameld verschillen naargelang de bovengenoemde categorieën van personen.

De verwerkte gegevens zijn de volgende:

- Voor de Bezoekers: de inlichtingen die automatisch verzameld worden bij elk bezoek van de Website - lees in dit verband ook het hoofdstuk 'Cookies';

- Voor de Geïnteresseerden: naam, voornaam, functie, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uitwisselingen met onze salesmedewerkers;

- Voor de Klanten: naam, voornaam, functie, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, visitekaartje, uitwisselingen met/vragen aan onze salesmedewerkers; 

- Voor de Leveranciers: naam, voornaam, functie, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres, uitwisselingen met onze salesmedewerkers.

De Gegevens worden rechtstreeks bij u of uw bedrijf verzameld. Sommige Gegevens worden verzameld via publiek beschikbare informatie (met name door middel van prospectie via openbare kanalen).  

 

Volgens welke wettelijke basis verwerken wij uw gegevens?

De wettelijke bases voor de gegevensverwerking zijn de volgende:

- Voor de Bezoekers: het rechtmatig belang van RMB voor de goede werking van zijn Website en ook uw akkoord voor het gebruik van cookies.

- Voor de Geïnteresseerden: het rechtmatig belang van RMB om zijn activiteit te promoten, met dien verstande dat men zich enkel richt tot de personen die belangstelling toonden voor de activiteit van RMB, en tot de personen die redelijkerwijs kunnen verwachten gecontacteerd te worden door RMB, vanwege de functie in hun beroepsactiviteit (bijvoorbeeld: verantwoordelijke van de marketingafdeling).

- Voor de Klanten: de uitvoering van het contract en het rechtmatig belang van RMB om hen te informeren over al zijn activiteiten.

- Voor de Leveranciers: de uitvoering van het contract.

 

Doel van de gegevensverzameling: waarom verzamelen wij uw gegevens?

De Gegevens worden door RMB verzameld en verwerkt met het oog op:

- het beheer van onze relatie met u en het promoten van onze aanbiedingen en diensten via onze Websites, e-mails, nieuwsbrieven, uitnodigingen voor evenementen, enz.;

- de uitvoering van het contract dat ons bindt;

- het evalueren van de doeltreffendheid en gebruiksvriendelijkheid van de Websites en deze verbeteren;

- het uitvoeren van interne statistische enquêtes en marktonderzoek, bijvoorbeeld om uw interesses te evalueren en om de ontwikkeling van onze communicatiestrategieën beter te bepalen.

 

Overdracht van gegevens: toegankelijkheid en communicatie

Het gebeurt dat derde ondernemingen genoodzaakt zijn om bepaalde gegevens te bewerken bij het leveren van prestaties van technische aard, die nodig zijn voor de goede uitvoering van de diensten en activiteiten van RMB.

Deze bewerkingen worden steeds uitgevoerd in naam en voor rekening van RMB die daar de volle verantwoordelijkheid voor opneemt op basis van contracten die de beveiliging van de gegevens waarborgen. Zo kan RMB, wanneer dit noodzakelijk blijkt, uw Gegevens doorgeven aan:

- externe informaticabedrijven die de correcte werking en update van de Websites of onze servers moeten verzekeren of die verantwoordelijk zijn voor informatie- en/of promotiecampagnes;

- boekhouddiensten of externe adviesdiensten.

Voor het overige onthoudt RMB zich ervan uw Gegevens bekend te maken of ze door te spelen aan derden, tenzij dit door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid wordt gevraagd.

 

Uw rechten: toegang tot de verzamelde informatie, correctie, schrapping

U hebt een aantal rechten op de Gegevens waarover wij beschikken. Wij delen u dan ook graag mee dat u het recht hebt om:

- De bevestiging te krijgen dat wij uw Gegevens verwerken en op elk moment kosteloos een kopie te vragen van de persoonlijke gegevens die wij opslaan in onze databank. In deze context mogen wij u een identificatiebewijs vragen alvorens uw aanvraag in te willigen.

- Te vragen dat wij de Gegevens die wij over u bewaren bijwerken of dat wij de Gegevens die u als onjuist of onvolledig beschouwt corrigeren.

- Te vragen dat wij de Gegevens over u verwijderen of dat wij de manier waarop wij gebruikmaken van uw Gegevens beperken, indien u vindt dat er geen of geen verdere rechtmatige grondslag meer bestaat voor de verwerking ervan.

- Uw toestemming tot het verwerken van uw Gegevens in te trekken (voor zover de verwerking gebaseerd is op deze toestemming).

- Een kopie te ontvangen van uw Gegevens die u ons in een gestructureerd, courant en leesbaar formaat hebt overgemaakt en deze Gegevens door te geven aan een andere partij (een andere verantwoordelijke voor de verwerking, voor zover de verwerking gebaseerd is op de toestemming of op het contract).

- U te verzetten tegen de verwerking van uw Gegevens waarvoor wij het rechtmatig belang aanvoeren als wettige basis. In dat geval zullen we de verwerking stopzetten, tenzij wij rechtmatige en dwingende redenen hebben voor de verwerking. Daarom zorgen wij ervoor dat er een 'opt-out'-mechanisme voorzien is in onze promotionele communicatie.

 

Beveiliging van de informatie en van het netwerk

RMB stelt alles in het werk om uw Gegevens optimaal te beschermen. Zo zal RMB onder meer het personeel wijzen op hun geheimhoudingsplicht en ook technologische veiligheidsmaatregelen (bescherming van CRM, enz.) nemen.

 

Bewaring van uw gegevens

RMB bewaart uw Gegevens enkel zolang redelijkerwijs nodig is voor de verschillende doeleinden. Wat Klanten betreft bewaren we de Gegevens in principe zolang onze zakenrelatie duurt en vijf jaar nadat deze beëindigd is. Wat Geïnteresseerden en Bezoekers betreft, bewaren we de Gegevens voor een periode van maximaal twee jaar na ons laatste contract.

 

Blijf op de hoogte van de wijzigingen

RMB kan onderhavig beleid voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wijzigen, namelijk in geval van wijzigingen in de wetgeving. Wij nodigen u uit om regelmatig kennis te nemen van ons beleid voor het verzamelen van de gegevens op www.rmb.be.

Wij zullen u bovendien op de hoogte houden van alle wijzigingen betreffende de inhoud via onze Website en via andere gebruikelijke communicatiekanalen. 

 

Beheer van uw account

In het kader van uw bezoek aan onze Websites en in het bijzonder aan de professionele interfaces, nodigen wij u uit een beveiligd wachtwoord te kiezen en het regelmatig te veranderen. U bent immers verantwoordelijk voor het goede beheer van uw account en de beveiliging van uw toegang.

 

Hyperlink naar andere websites

Op onze Website kunnen hyperlinks staan naar andere websites. Wij zijn in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en nodigen u uit kennis te nemen van het beleid inzake de gegevensverzameling op deze websites.  

 

Contact opnemen

Indien u één van de bovenvermelde rechten wenst uit te oefenen, ons een probleem wil melden bij het gebruik van onze apps, specifieke hulp nodig hebt, of indien u commentaar wilt sturen, neem dan gerust contact met ons op via:

- E-mail: privacy@rmb.be

- Post: Louis Schmidtlaan, 2 te 1040 Brussel

- Telefoon: + 32.2.730.44.11

Aarzel niet ons te contacteren indien u vindt dat wij uw gegevens niet behandelen met de zorg die u verwacht. U kunt eveneens rechtstreeks contact opnemen met en een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

- Drukpersstraat, 35, 1000 Brussel

- +32 (0)2 274 48 00

 

Ons cookiebeleid

De AGV is ook van toepassing op cookies. Naast de hierboven vermelde principes, willen we ook toelichten welke soorten cookies op onze Website gebruikt worden en welke mogelijkheden u hebt wat cookies betreft.

 

Wat is een cookie?

De meeste websites gebruiken cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schrijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt. Dit kleine bestand bevat de naam van het cookie, de waarde (die een unieke code kan zijn), de vervaldatum en de domeinnaam waarnaar het cookie verstuurd wordt als u dezelfde website een volgende keer bezoekt. Dankzij dit cookie kan de server uw computer herkennen en zelfs inspelen op uw surfgedrag.

Cookies zorgen ervoor dat u de informatie sneller kunt raadplegen, omdat bepaalde gegevens - zoals de taalkeuze - vanaf het twee bezoek automatisch ingesteld staan. De website herkent u dus.  

Cookies vormen niet noodzakelijk een probleem. Maar het is goed om te weten dat ze ook gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden.

Er zijn e-marketing professionals en onlinewinkels die gebruikmaken van cookies en andere software om uw surfgedrag te volgen. Zij analyseren uw gedrag en koppelen het aan uw persoonsgegevens. In het algemeen hebt u deze persoonsgegevens zelf doorgegeven via een elektronisch formulier. Door deze twee soorten informatie te kruisen, ontstaat er een gedetailleerd beeld van uw volledig consumptiepatroon – op internet en elders. Met dit consumentenprofiel kan men advertenties beter targeten en effectiever maken.

De meeste webbrowsers kunnen zo ingesteld worden dat u cookies kunt accepteren of weigeren.

Als u een cookie weigert, is het meestal moeilijker en soms zelfs onmogelijk om te navigeren.

 

Uw toestemming

Het gebruik van cookies om u als bezoeker te identificeren vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. U kunt later steeds op die beslissing terugkomen en cookies weigeren en/of ze op elk moment schrappen door de instellingen van uw webbrowser te wijzigen.

Via de melding op de homepage kunt u instemmen met ons cookiebeleid en cookies aanvaarden. Indien u geen toestemming geeft, dan krijgt u wel nog toegang tot de publieke delen van de Website, maar bepaalde functies zullen beperkt of onmogelijk zijn, zoals hieronder aangegeven. 

 

De verschillende soorten gebruikte cookies

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de Websites te kunnen bezoeken en er bepaalde delen van te kunnen gebruiken. Deze cookies bevatten geen andere persoonsgegevens dan uw IP-adres, nodig om te surfen op internet.

Met deze cookies kunt u:

- navigeren tussen de verschillende rubrieken van de website en terugkeren naar de vorige pagina's die u hebt bezocht;

- formulieren invullen;

- op een veilige manier uw identiteit nagaan alvorens toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens, wanneer u een persoonlijk account hebt aangemaakt.

Via de browserinstellingen kunt u deze cookies beheren. Maar als u deze cookies weigert, zullen sommige delen van de website niet optimaal of helemaal niet werken.

 

Functionele cookies

Deze cookies dienen om de werking van onze websites te vergemakkelijken en te analyseren; ze maken de surfervaring aangenamer en persoonlijker.

Met deze cookies kan men:

- de onlinediensten personaliseren door uw voorkeuren bij te houden (taal, munteenheid, woonplaats, navigatiegegevens, enz.);

- vermijden dat u bij elk bezoek van de website dezelfde gegevens opnieuw moet invoeren;

- de informatie verzamelen die u op online formulieren hebt ingevuld;

- statistieken bijhouden (bv. het aantal unieke bezoekers);

- het gebruik van de website analyseren en de populariteit van onze pagina's meten.

 

Cookies van derden

Wanneer u onze Websites bezoekt, worden de sociodemografische en profielgegevens anoniem bijgehouden in een commercieel cookie.

Via onze Websites worden er cookies geplaats van GOOGLE.

Hiermee kunnen de inhoud en werking van de website worden verbeterd via het gebruik van Google Analytics.

Meer informatie over hoe Google uw gegevens gebruikt, vindt u op: www.google.com/intl/fr/policies/privacy/partners/

 

Social media buttons

In de header van onze Websites staan 'social media buttons' met een hyperlink. Via deze links krijgt u toegang tot onze verschillende sociale netwerken. Sociale media zoals Twitter, Instagram en LinkedIn kunnen informatie verzamelen over uw internetverkeer. Ze kunnen informatie bijhouden wanneer u specifieke platforms en pagina's bezoekt, aangesloten bent op hun diensten, zelfs als u niet op de button klikt. Het is raadzaam het privacy- en cookiebeleid van deze sites na te gaan om precies te weten hoe ze uw gegevens gebruiken en hoe u dit kunt weigeren of de gegevens kunt laten wissen.

Bijkomende informatie

Twitter cookies

Instagram cookies

LinkedIn cookies

 

De verschillende cookies in detail

De cookies op onze Websites zijn:

 

Naam

 

Levensduur

Doel

_ga

 

2 jaar

Om bezoekers te onderscheiden voor Google Analytics

IDE

 

Een aantal dagen (varieert)

Gebruikt door Google om reclame te plaatsen

_gid

 

24u

Om gebruikers te onderscheiden voor Google Analytics

_gat

 

1 minuut

Dit cookie slaat geen gebruikersinformatie op; het wordt enkel gebruikt om het aantal aanvragen voor DoubleClick, de reclameregie van Google, te beperken.

lang

 

Minder dan een seconde

Staat op onze server en onthoudt uw taalkeuze bij uw eerste websitebezoek

PHPSESSID

 

Tot u uw navigatiesessie afsluit

Staat op onze server en is uw sessie-ID op RMB.be

 

Cookiebeheer

De meeste webbrowsers zijn zo geconfigureerd dat ze automatisch cookies aanvaarden. U kunt echter uw browser zelf configureren om de cookies te aanvaarden of te blokkeren.

Cookies die al op uw pc of mobiel toestel geïnstalleerd zijn kunt u op elk moment verwijderen. Elke wijziging die u kunt aanbrengen in de parameters kan het gebruik van de site en de toegang tot bepaalde diensten die cookies vereisen, beïnvloeden.

Indien u cookies weigert kunnen we u de toegang tot al onze diensten op onze Websites wel niet garanderen.

Cookies weigeren betekent niet dat u geen reclame meer op de site zult zien. Het betekent enkel dat onze aangeboden diensten niet afgestemd zijn op uw veronderstelde interesses en voorkeuren (gekoppeld aan uw surfgedrag op de website rmb.be). U kunt overigens nog surfgerelateerde reclame ontvangen van andere bedrijven indien u hun cookies niet hebt geblokkeerd.

Cookies kunt u weigeren via de browserinstellingen. De manier waarop u cookies al dan niet activeert en verwijdert hangt af van uw toestel en webbrowser.

U kunt uw webbrowser zo configureren dat:

- er cookies op uw computer geregistreerd of geweigerd worden, stelselmatisch of afhankelijk van de aanbieder;

- bij elk bezoek aan een website u de vraag krijgt of u cookies wil aanvaarden of weigeren, zodat een cookie nooit automatisch op uw computer wordt geplaatst.

 

Cookies aanvaarden

Het registreren van een cookie op een computer vereist voorafgaande toestemming van de computergebruiker. Deze kan op elk moment en gratis zijn toestemming geven of veranderen via de keuzemogelijkheden op zijn browser.

As u in uw browser het registreren van cookies op uw computer hebt aanvaard, dan kunnen de cookies in de door u bezochte webpagina's en content tijdelijk worden opgeslagen in een specifieke ruimte van uw harde schijf. Ze zijn enkel leesbaar voor de aanbieder.

 

Cookies weigeren

Indien u de registratie van bepaalde soorten cookies op uw computer weigert, of als u de geregistreerde cookies verwijdert, zult u geen gebruik meer kunnen maken van een aantal functies die wel nodig zijn om bepaalde pagina’s van onze website te bezoeken. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u toegang wenst tot onze diensten waarvoor u zich eerst moet identificeren. Dit kan ook gebeuren als wij of onze leveranciers - met het oog op technische compatibiliteit - het type webbrowser van uw computer, de taal- en weergave-instellingen of het land waar uw computer is aangesloten op internet niet kunnen herkennen.

In dat geval aanvaarden wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de gevolgen van het minder goed functioneren van onze diensten. Aangezien u cookies geweigerd of verwijderd hebt, kunnen wij immers onmogelijk de cookies die nodig zijn voor de werking van onze diensten registreren of raadplegen.

Wilt u commerciële cookies weigeren (zoals die van Google), dan kan dit via deze website:

Http://www.youronlinechoices.com/be-fr/

 

Keuze-instelling naargelang de gebruikte browser

Wat cookiebeheer en -keuzes betreft wordt elke browser op een andere manier geconfigureerd. De werkwijze wordt beschreven in het helpmenu van uw browser. Daarin staat hoe u uw voorkeuren wat cookies betreft kunt aanpassen.

Voor Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Voor Safari: http://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri11471

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl&hlrm=en

Voor Firefox: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies

Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html

Voor andere browsers kunt u terecht op de hulppagina van de browser of op de website van zijn uitgever.

 

Do not track

U kunt ook uw browser zo instellen dat hij een code naar de websites stuurt die aangeeft dat u niet wilt gevolgd worden. (optie 'Do No Track').

Voor Explorer: https://support.microsoft.com/nl-be/hub/4230784/internet-explorer-help#ie=ie-11

Voor Safari: https://help.apple.com/safari/mac/9.0/#/sfri40732

Voor Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/114836

Voor Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/hoe-zet-ik-functie-niet-volgen-aan

Voor Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/en/notrack.html